İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’nin (Bilgilendirme) amacı, Ekonomik ve Sosyal Düşünce Araştırma Geliştirme Vakfı (ESAGEV) tarafından yönetilmekte olan www.esagev.org adresindeki web sitesinin (esagev.org) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca abonelerin esagev.org’un kullanımı ile ilgili olarak ESAGEV tarafından toplanan veya abonelerin kendilerinin girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde aboneleri bilgilendirmektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’dan hareketle bu sözleşmenin uygulanmasında;
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi
Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu
6698 sayılı kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ESAGEV tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Toplanan Kişisel Veriler
EAGEV aşağıda belirtilen yöntemlerle kullanıcılardan bir takım veriler toplamaktadır.

Bu başlık altında ESAGEV tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 sayılı kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu bilgilendirmede arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:
– İsim ve Soyisim
– E-Posta Adresi
– Çalışılan Kurum
– Meslek

Yukarıda sıralanan kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca şu amaçlarla işlenecektir:
– ESAGEV tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin “ilgili kişi”lerle e-posta aracılığıyla paylaşılması
– ESAGEV tarafından yapılan yayınların “ilgili kişi”lerle e-posta aracılığıyla paylaşılması
– ESAGEV tarafından gönderilecek e-postalarda hedef kitlenin belirlenmesi

Verileriniz şu yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:
– esagev.org’da yer alan abonelik formları vasıtasıyla abonelerin kendilerine ait bilgileri kendi rızaları ile paylaşımı
– ESAGEV etkinliklerinde katılımcılara verilen basılı abonelik formları vasıtasıyla abonelerin kendilerine ait bilgileri kendi rızaları ile paylaşımı

ESAGEV abonelerine ait kişisel verileri yasal zorunluluklar dışında hiçbir şekilde üçüncü kişi(ler) ile paylaşmayacaktır. Yasal zorunluluk kapsamında ise yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları tarafından istenen bilgiler ilgili mevzuata uygun olmak şartı bu kişiler ile paylaşabilecektir.

ESAGEV elde ettiği kişisel verileri, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında ESAGEV’in veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının sunucularında depolanabilir ve bu bilgilendirmedeki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.

Bu bilgilendirme kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

Yukarıda sayılan yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirmede belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler
ESAGEV kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.
ESAGEV elde ettiği kişisel verileri bu Bilgilendirme ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Aboneler, bu bilgilendirmede sayılan bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal sitede yer alan profil alanından güncelleyeceğini taahhüt eder. Abonenin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde ESAGEV’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle ESAGEV’e iletmeniz durumunda; ESAGEV, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta herhangi bir ücret alınmayacaktır.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
· Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla ESAGEV’in Oğuzlar Mah. 1397. CaddeNo: 11/1 Balgat, Çankaya, ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden ya da posta yoluyla; iletisim@esagev.org e-posta adresi üzerinden e-posta yoluyla ya da Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Başvurunuzda;
1) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
3) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
4) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
5) Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.